Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN schoonmaakbedrijf SyndiClean BV
Onze verkoopsvoorwaarden maken steeds integraal deel uit van een offerte of factuur
Art. 1 VERZEKERING
SyndiClean verzekert haar personeel tegen arbeidsongevallen volgens de Belgische wetgeving.

Alle klachten i.v.m. schade moeten ons onmiddellijk doorgegeven worden en ten laatste binnen de veertien dagen. Voor schadegevallen, bij gebrek aan akkoord over de aansprakelijkheid van onze vennootschap en/of over het bedrag van de schade, zal een tegensprekelijke expertise moeten plaatsvinden volgens de gebruikelijke verzekeringsprocedures.

SyndiClean kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor bewezen fouten die door haar (werknemers) worden gemaakt t.g.v. de uitvoering van haar werkzaamheden, en dit voor max. het door de BA verzekeraar verzekerde kapitaal.

Art. 2 AANVAARDING DER WERKEN
De betaling van de factuur houdt de aanvaarding van de werken in. Om geldig te kunnen zijn, moeten in ieder geval alle mededelingen van de klant in verband met de uitvoering der werken schriftelijk gebeuren. In ieder geval, zelfs in het geval waar de prijs forfaitair is vastgesteld, kunnen wij indien nodig het bewijs van wijzigingen leveren met andere rechtsmiddelen dan de geschreven instructies, gedaan op vraag van de klant of zijn gevolmachtigde om wijzigingen in zijn naam te bekomen.

Elke klacht, behoudens voor verborgen gebreken, dient schriftelijk binnen 48 uur na de levering of uitvoering der werken aan SyndiClean te worden meegedeeld. Na deze termijn worden de levering en de werken beschouwd als zijnde aanvaard door de klant. De klant aanvaardt deze korte termijn omdat bij latere klacht, gezien de aard van de prestaties, een correcte controle onmogelijk is.

De uitgevoerde werken zullen in ieder geval doorgaan als definitief aanvaard door de klant indien deze laatste geen enkele klacht schriftelijk heeft betekend binnen de acht dagen die volgen op de datum vermeld op de factuur, die overeenstemt met de werken.

Art. 3 Opzegtermijn
Bij gebreke aan enige andere vermelding in het contract, wordt het contract afgesloten voor onbepaalde duur. SyndiClean heeft het recht het contract op te zeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden na te leven, dit zonder dat de klant enige schadevergoeding mag vorderen.

De klant kan het contract van bepaalde duur niet opzeggen. Hij kan wel het contract van onbepaalde duur per aangetekend schrijven opzeggen mits een opzeggingstermijn na te leven van drie maanden. Deze opzeggingstermijn vangt aan op de eerste van de maand volgend op ontvangst van de opzegging.

Wanneer er ernstige redenen zijn veroorzaakt door de klant die SyndiClean verhindert om haar prestaties op de voorziene wijze uit te voeren, zoals maar niet beperkt tot de verstoring of hinderen van het personeel tijdens haar werkzaamheden, het verhinderen van de toegang tot de te poetsen ruimtes, niet naleven van de gemaakte afspraken m.b.t. het takenpakker of enige andere fout of nalatigheid vanwege de klant die SyndiClean weerhoudt om haar taak naar behoren uit te voeren, behoudt SyndiClean zich het recht voor om het contract eenzijdig te verbreken zonder enige vorm van schadevergoeding.

Een tijdelijke stopzetting kan bij uitzondering toegestaan worden voor een maximum periode van twee maanden omwille van: verbouwingen of overmacht veroorzaakt door natuurlijke elementen.

Art. 4 Vertragingen
Indien er vertragingen optreden of de activiteiten stilvallen gedurende de werkdag buiten de schuld van SyndiClean, rekenen wij de extra kosten, welke op dat moment van toepassing zijn, door.

Art. 5 Hulpmiddelen
Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De aannemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.

In afwijking van het hierboven onder bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glazenwas werkzaamheden aan de buitenkant van het object is het de aannemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn. 

In overleg tussen opdrachtgever en aannemer zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag, uitsluitend voor gebruik door de aannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld.

De opdrachtgever is ook overigens gehouden om de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de aannemer, die in haar ruimte wordt gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de aannemer eraan mee te werken, dat de aannemer bedoelde goederen terugneemt. 

In overleg met de aannemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

Art. 6 Afwervingsverbod
De Klant verbindt er zich toe tijdens de duur van de uitvoering van deze overeenkomst en in een periode van 24 maanden na beëindiging van de vereenkomst geen poging te ondernemen om personeel, aangestelden of andere personen waar SyndiClean een samenwerkingsovereenkomst mee heeft, ertoe aan te zetten hun band met SyndiClean te verbreken of deze zelf aan te stellen.

In het geval van een schending van de bovenstaande verplichtingen, zal de Klant gehouden zijn om aan SyndiClean een bedrag van EUR 10.000,00 te betalen ten titel van schadevergoeding, zonder de noodzaak om de eigenlijke schade aan te tonen of de noodzaak van een gerechtelijke titel en zonder afbreuk te doen aan enig recht van SyndiClean om schade terug te vorderen, die de bedragen bepaald in dit artikel te boven gaan of om gebruik te maken van enig ander rechtsmiddel.

Art. 7 Prijzen
De prijzen omvatten de lonen, wedden, sociale lasten, verzekeringen en inspectiekosten, evenals de kosten van materialen en gebruikte producten, behoudens anders overeengekomen. Btw wordt in principe nooit gerekend in de offerteprijs, maar steeds op de facturen. Deze btw is steeds ten laste van de klant.

We voeren de werkzaamheden gevraagd door de klant voor een overeengekomen forfaitair bedrag.
Voor verplaatsingen buiten een onderhoudscontract wordt een verplaatsingsvergoeding gerekend.

Werken, niet vermeld in de prijsopgave en alle bijkomende werken die tijdens de werken voor een vakkundige uitvoering noodzakelijk blijken, en de meerwerken of wijzigingen uitgevoerd op verzoek van de opdrachtgever zullen uitgevoerd worden in regie volgens de op het tijdstip der werken geldende tarieven. Het feit dat de opdrachtgever deze werken heeft laten uitvoeren zal beschouwd worden als stilzwijgende instemming ook wanneer de werken zijn aangenomen tegen vaste prijs. Het bewijs van door de opdrachtgever gevraagde wijzigingen mag geleverd worden door alle middelen van recht, vermoedens inbegrepen. Behoudens andersluidende overeenkomst worden meerwerken (inclusief verbruiksmaterialen) gerekend.

De facturen zijn behoudens andersluidende overeenkomst contant betaalbaar. Indien de factuur niet voldaan is voor de vervaldag, zal de hoofdsom van rechtswege en zonder in gebrekenstelling, vermeerderd worden met verwijlintresten à rato 1% per maand, alsook een forfaitaire schadevergoeding à rato 10% van de hoofdsom, evenwel met een minimum t.b.v. 125 €.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumptieprijzenindex in de maand januari, waarbij de nieuwe index telkens die van de maand december is (de eerste maand voor de indexatiemaand januari). De nieuwe vergoeding kan evenwel nooit lager zijn de basisvergoeding of de vergoeding van het voorgaande jaar.

Art. 8 Betwistingen
Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.